Yhdistyksen säännöt

§ 1
Yhdistyksen nimi on Suomen kirjahistoriallinen seura –
Bokhistoriska sällskapet i Finland ja sen kotipaikka on Helsingin kaupunki.

§ 2
Yhdistyksen tarkoituksena on pyrkiä lisäämään ja syventämään kirjan historian ja nykypäivän tutkimusta ja tuntemusta. Lisäksi yhdistys ylläpitää keskustelua kirjan kulttuurihistoriallisesta merkityksestä sekä edistää kirjan museotoimintaa ja kirjan museotoiminnan ja alan harrastajien välistä yhteistyötä.

§ 3
Tarkoitustaan yhdistys toteuttaa tukemalla tutkimustoimintaa, järjestämällä esitelmiä, seminaareja ja näyttelyitä sekä antamalla tarvittaessa asiantuntija-apua. Lisäksi se voi harjoittaa julkaisutoimintaa ja tukea museoiden ja kirjastojen kokoelmien ja tiedon kartuttamista.

§ 4
Yhdistys voi toimintansa tukemiseksi ottaa vastaan testamenttilahjoituksia ja muita lahjoituksia käytettäväksi edellä 3. pykälässä määrättyyn toimintaan.

§ 5
Yhdistykseen kuuluu vuosijäseniä, ainaisjäseniä ja kannattajajäseniä. Vuosijäsenet ja ainaisjäsenet ovat luonnollisia henkilöitä. Kannattajajäsenet voivat olla luonnollisia tai juridisia henkilöitä. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus. Jäsenen on suoritettava vuosikokouksen kullekin jäsenryhmälle erikseen määräämä jäsenmaksu. Kaikilla jäsenmaksunsa maksaneilla vuosijäsenillä ja ainaisjäsenillä on yhdistyksen kokouksessa yksi ääni.

§ 6
Vuosikokous voi kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi yhdistyksen toimintaan tai sen toimialaan merkitsevästi vaikuttaneita henkilöitä. Kunniajäsenet ovat vapaita jäsenmaksuvelvollisuudesta ja heillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa.

§ 7
Yhdistyksen asioita hoitaa vuosikokouksen valitsema hallitus,
johon kuuluu puheenjohtaja ja kaksi varapuheenjohtajaa sekä vähintään
kolme ja enintään yhdeksän muuta jäsentä. Hallitus valitsee keskuudestaan
varapuheenjohtajat. Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen
jäsenistä on läsnä ja näistä yksi on puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

Hallituksen jäsenten toimikausi on kolme vuotta. Vuosittain erovuorossa on kolmasosa hallituksen jäsenistä. Ensimmäisellä ja toisella kerralla määrätään erovuorossa olevat jäsenet arvalla. Tämän jälkeen erovuoroisuus määräytyy vuoron perusteella.

Hallituksen päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä.
Äänten mennessä tasan kokouksen puheenjohtajan ääni ratkaisee.

Hallituksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa.

Hallitus voi asettaa valiokuntia sekä ottaa sihteerin ja muita toimihenkilöitä.

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja, varapuheenjohtajat ja sihteeri, aina kaksi yhdessä.

§ 8
Yhdistyksen vuosikokous pidetään maaliskuussa. Hallitus voi tarvittaessa kutsua koolle ylimääräisen kokouksen, jollainen sen on myös kutsuttava koolle, jos vähintään kymmenen jäsentä tai vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti hallitukselta pyytää. Vuosikokous ja
ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle vähintään kymmenen päivää ennen
kokousta Helsingissä ilmestyvässä päivälehdessä julkaistulla ilmoituksella tai kaikille jäsenille lähetetyllä kutsukirjeellä, joka on postitettava vähintään 14 päivää ennen kokousta.

§ 9
Vuosikokouksessa:
1. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa,
2. esitetään hallituksen laatima toimintakertomus edelliseltä vuodelta,
3. esitetään yhdistyksen tilinpäätös ja tilintarkastajien lausunto,
4. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille,
5. esitetään hallituksen laatima toimintasuunnitelma alkanutta vuotta varten,
6. päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä,
7. valitaan hallituksen puheenjohtaja ja hallituksen muut jäsenet erovuoroisten tilalle,
8. valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä,
9. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus erikseen eri jäsenryhmille,
10. käsitellään mahdolliset sääntömuutokset,
11. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat,
12. käsitellään muut mahdolliset asiat.

§ 10
Vuosikokouksessa käsiteltäviksi halutut asiat on ilmoitettava kirjallisesti hallitukselle niin ajoissa, että ne voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

§ 11
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kolme viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle
viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta.

§ 12
Päätökset yhdistyksen kokouksessa tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, ellei näissä säännöissä ole toisin säädetty.

Äänestykset on vaadittaessa toimitettava suljetuin lipuin. Tasatuloksen ratkaisee vaaleissa arpa, muissa asioissa kokouksen puheenjohtajan ääni. Jäsen ei saa kokouksessa äänestää valtakirjalla.

§ 13
Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 3/4 enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä vuosikokouksen ja yhden ylimääräisen kokouksen päätöksillä. Kokousten väliajan on oltava vähintään yksi kuukausi. Päätös on molemmilla kerroilla tehtävä vähintään 2/3 enemmistöllä annetuista äänistä. Purkamisesta on mainittava kokouskutsussa. Yhdistyksen purkautuessa on varat luovutettava viimeisen kokouksen määräämällä tavalla käytettäväksi näiden sääntöjen 2. pykälässä mainittuun tarkoitukseen.